Menu

Bloeimaand

Bloeihoogte

Kleur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Florabloembollen en een wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door www.Florabloembollen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Florabloembollen zijn vrijblijvend en Florabloembollen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Florabloembollen. Florabloembollen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Florabloembollen dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de bestelling en het eventueel betaalde bedrag wordt terug betaald.

Artikel 3. Prijzen en verzending
De producten van Florabloembollen zijn seizoensgebonden en kunnen daarom niet het gehele jaar verzonden worden. Zo worden de 'voorjaarsbloeiers'  verstuurd van oktober tot december en 'zomerbloeiers' van januari tot mei. Echter kunt u het hele jaar door de gewenste bloembollen bestellen. Klik hier voor meer informatie over verzending en verzendkosten.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en inclusief verzendkosten en BTW. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
De totaal prijs is inclusief B.T.W. en inclusief verzendkosten.

Florabloembollen verstuurt na uw betaling (bedrag is zichtbaar op onze rekening) de bestellingen altijd binnen 6 werkdagen.

Onze verzendpartner is DHL. Bij deze partij kunt u ten allen tijde zien (via www.dhlforyou.nl) waar het pakket zich bevindt. Tevens dient er voor het pakket getekend te worden. Als er niemand thuis is, dan zal de koerier proberen om het pakket bij de buren af te leveren. Als dit niet lukt, wordt een afleverafspraak gemaakt d.m.v. een kaart in de brievenbus. Wij leveren niet op zondagen.

Artikel 4. Leverbaarheid artikelen

Onze artikelen zijn natuurproducten die afhankelijk zijn van de oogstresultaten. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. Indien een artikel uitverkocht is, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling. Indien mogelijk zullen wij u voor het ontbrekende artikel een gelijkwaardige vervanger voorstellen. Wij nemen dan contact met u op en zullen een aantal alternatieve met u doorspreken.
Wij leveren uitsluitend de beste kwaliteit voor een optimaal bloei resultaat.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames betreffende kwaliteit van het geleverde dient te geschieden binnen 4 uur na ontvangst van de goederen via ons e-mailadres info@Florabloembollen.com.

Florabloembollen streeft er naar de bestelling binnen 6 werkdagen te verzenden nadat het te betalen bedrag zichtbaar is op onze rekening .Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van bederf. Dit bederf dient binnen 4 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan info@Florabloembollen.com. (via email).

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Florabloembollen er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 4 uur heeft gemeld (tel/fax/email). Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Florabloembollen u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard. In geval van overmacht kan Florabloembollen de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. Als overmacht kan worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

 1. Belemmerende maatregelen van overheidswege
 2. Misoogsten en-of seizoensgebonden producten
 3. Stagnaties en-of problemen bij toeleveranciers, transporteurs (DHL) of andere derden waarvan Florabloembollen afhankelijk is
 4. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
 5. Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
 6. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken

 

Artikel 6. Adreswijziging
Bij reeds geplaatste bestellingen die nog niet betaald zijn moet bij een adreswijziging 15 dagen voor levering de juiste adres gegevens bij ons binnen zijn (per mail, u krijgt van ons een bevestiging van ontvangst adres wijziging) Indien dit korter is dan 15 dagen kunnen wij dit niet meer aanpassen. Wanneer u reeds betaald heeft gaan wij er vanuit dat het door u afgegeven afleveradres correct is.

Artikel 7. Persoonlijke informatie van onze klanten

Zie Informatie hoofdstuk Privacy policy.

Artikel 8. Niet ontvangen pakketten
Indien het pakket door onbekende reden niet is ontvangen dient u 7 dagen na uw betaling contact met ons op te nemen. U kunt de verzending van uw pakket online volgen. Wij zullen bij gebreken van de vervoeder het pakket opnieuw versturen. Crediteren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Voor Rusland, Ukraine, Kroatië en Servië/Montenegro is verzending voor eigen risico.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Florabloembollen is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.

Artikel 10. Schadevergoeding
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

Artikel 11. Overmacht
Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Florabloembollen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Annuleren
Omdat we te maken hebben met een levend product heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na het plaatsen van de order de overeenkomst te annuleren mits uw bestelling nog niet door u is betaald (bedrag is zichtbaar op onze rekening ) en door ons is verzonden.
www.Florabloembollen.nl is een onderdeel van www.Floraplanta.nl en is Vermeld bij de Kamer Van Koophandel te Zwolle onder nummer 53788893.

Artikel 14. Retourneren

Ben u niet tevreden over het artikel, dan kun u het  retourneren. Dit geldt ook voor de actieartikelen.

U kunt het artikel retourneren:

 • binnen de zichttermijn van 14 dagen
 • als het artikel compleet is
 • in de originele staat en fabrieksverpakking.

De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.

Retouren kunnen aangemeld worden via de E-mail (info@floranbloembollen.nl), graag het factuurnummer in de mail vermelden.

Artikel 15. Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 16. Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending en na het ontvangen van de zending terugbetalen.

Artikel 17. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. als niet kan worden voldaan aan de eisen genoemd in artikel 15.2